Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:4

New American Standard Version
Acts 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia and from there they sailed to Cyprus.
NA26 – Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες (5685) ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον (5627) εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν (5656) εἰς Κύπρον,
WH – αυτοι μεν ουν εκπεμφθεντες (5685) υπο του αγιου πνευματος κατηλθον (5627) εις [ σελευκιαν | σελευκειαν ] εκειθεν τε απεπλευσαν (5656) εις κυπρον
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܠܰܚܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܣܶܠܳܘܩܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܀
Lexical Parser: