Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:38

New American Standard Version
Acts 13:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore let it be known to you, brethren, that through Him forgiveness of sins is proclaimed to you,
NA26 – γνωστὸν οὖν ἔστω (5749) ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται (5743) ,καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι
WH – γνωστον ουν εστω (5720) υμιν ανδρες αδελφοι οτι δια τουτου υμιν αφεσις αμαρτιων καταγγελλεται (5743)
PES – ܕ݁ܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile