Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:34

New American Standard Version
Acts 13:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""{As for the fact} that He raised Him up from the dead, no longer to return to decay, He has spoken in this way: 'I {and} {blessings} .'
NA26 – ὅτι δὲ ἀνέστησεν (5656) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα (5723) ὑποστρέφειν (5721) εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν (5758) ὅτι Δώσω (5692) ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.
WH – οτι δε ανεστησεν (5656) αυτον εκ νεκρων μηκετι μελλοντα (5723) υποστρεφειν (5721) εις διαφθοραν ουτως ειρηκεν (5758) οτι δωσω (5692) υμιν τα οσια δαυιδ τα πιστα
PES – ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile