Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:33

New American Standard Version
Acts 13:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that God has fulfilled this {promise} to our children in that He raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm, ' ; .'
NA26 – ὅτι ταύτην θεὸς ἐκπεπλήρωκεν (5758) τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας (5660) Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται (5769) τῷ δευτέρῳ, Υἱός μου εἶ (5748) σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά (5758) σε.
WH – ως και εν τω ψαλμω γεγραπται (5769) τω δευτερω υιος μου ει (5719) συ εγω σημερον γεγεννηκα (5758) σε
PES – ܗܳܐ ܫܰܡܠܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser: