Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:29

New American Standard Version
Acts 13:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When they had carried out all that was written concerning Him, they took Him down from the cross and laid Him in a tomb.
NA26 – ὡς δὲ ἐτέλεσαν (5656) πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, (5772) καθελόντες (5631) ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν (5656) εἰς μνημεῖον.
WH – ως δε ετελεσαν (5656) παντα τα περι αυτου γεγραμμενα (5772) καθελοντες (5631) απο του ξυλου εθηκαν (5656) εις μνημειον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܚܬ݂ܽܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile