Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:25

New American Standard Version
Acts 13:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And while John was completing his course, he kept saying, 'What do you suppose that I am? I am not {He.} But behold, one is coming after me the sandals of whose feet I am not worthy to untie.'
NA26 – ὡς δὲ ἐπλήρου (5707) Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, (5707) Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε (5719) εἶναι; (5750) οὐκ εἰμὶ (5748) ἐγώ· ἀλλ ἰδοὺ (5628) ἔρχεται (5736) μετ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ (5748) ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. (5658)
WH – ως δε επληρου (5707) ιωαννης τον δρομον ελεγεν (5707) τι εμε υπονοειτε (5719) ειναι (5721) ουκ ειμι (5719) εγω αλλ ιδου (5640) ερχεται (5736) μετ εμε ου ουκ ειμι (5719) αξιος το υποδημα των ποδων λυσαι (5658)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܫܰܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile