Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:20

New American Standard Version
Acts 13:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""After these things He gave {them} judges until Samuel the prophet.
NA26 – ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν (5656) κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
WH – ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα και μετα ταυτα εδωκεν (5656) κριτας εως σαμουηλ [ | [του] ] προφητου
PES – ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile