Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:14

New American Standard Version
Acts 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.
NA26 – αὐτοὶ δὲ διελθόντες (5631) ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο (5633) εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ εἰσελθόντες (5631) εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. (5656)
WH – αυτοι δε διελθοντες (5631) απο της περγης παρεγενοντο (5633) εις αντιοχειαν την πισιδιαν και [ ελθοντες (5631) | <εισελθοντες> (5631) ] εις την συναγωγην τη ημερα των σαββατων εκαθισαν (5656)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܺܝܣܺܝܕ݂ܺܝܰܐ ܘܥܰܠܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile