Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:8

New American Standard Version
Acts 12:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the angel said to him, ""Gird yourself and put on your sandals." And he did so. And he *said to him, ""Wrap your cloak around you and follow me."
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Ζῶσαι (5669) καὶ ὑπόδησαι (5669) τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν (5656) δὲ οὕτως. καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Περιβαλοῦ (5640) τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει (5720) μοι.
WH – ειπεν (5627) δε ο αγγελος προς αυτον ζωσαι (5669) και υποδησαι (5669) τα σανδαλια σου εποιησεν (5656) δε ουτως και λεγει (5719) αυτω περιβαλου (5640) το ιματιον σου και ακολουθει (5720) μοι
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܐܰܣܽܘܪ ܚܰܨܰܝܟ݁ ܘܣܰܐܢ ܛܶܠܳܪܰܝܟ݁ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܬ݂ܥܰܛ݈ܦ݂ ܬ݁ܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile