Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:23

New American Standard Version
Acts 12:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately an angel of the Lord struck him because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and died.
NA26 – παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνθ ὧν οὐκ ἔδωκεν (5656) τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ γενόμενος (5637) σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν.
WH – παραχρημα δε επαταξεν (5656) αυτον αγγελος κυριου ανθ ων ουκ εδωκεν (5656) την δοξαν τω θεω και γενομενος (5637) σκωληκοβρωτος εξεψυξεν (5656)
PES – ܘܰܚܠܳܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܡܚܳܝܗ݈ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܪܦ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܰܘܠܥܶܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile