Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:19

New American Standard Version
Acts 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Herod had searched for him and had not found him, he examined the guards and ordered that they be led away {to execution.} Then he went down from Judea to Caesarea and was spending time there.
NA26 – Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας (5660) αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν (5631) ἀνακρίνας (5660) τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν (5656) ἀπαχθῆναι, (5683) καὶ κατελθὼν (5631) ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν. (5707)
WH – ηρωδης δε επιζητησας (5660) αυτον και μη ευρων (5631) ανακρινας (5660) τους φυλακας εκελευσεν (5656) απαχθηναι (5683) και κατελθων (5631) απο της ιουδαιας εις [ καισαριαν | καισαρειαν ] διετριβεν (5707)
PES – ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܥܳܝܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܕ݁ܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܛܽܘܪܶܐ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile