Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:17

New American Standard Version
Acts 12:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had led him out of the prison. And he said, ""Report these things to James and the brethren." Then he left and went to another place.
NA26 – κατασείσας (5660) δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν (5721) διηγήσατο (5662) αὐτοῖς πῶς κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν (5627) τε, Ἀπαγγείλατε (5657) Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη (5675) εἰς ἕτερον τόπον.
WH – κατασεισας (5660) δε αυτοις τη χειρι σιγαν (5721) διηγησατο (5662) [ αυτοις | [αυτοις] ] πως ο κυριος αυτον εξηγαγεν (5627) εκ της φυλακης ειπεν (5627) τε απαγγειλατε (5657) ιακωβω και τοις αδελφοις ταυτα και εξελθων (5631) επορευθη (5675) εις ετερον τοπον
PES – ܘܰܡܢܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦ݁ܩܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܥܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܠܰܐܚܰܝܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser: