Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:13

New American Standard Version
Acts 12:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he knocked at the door of the gate, a servant-girl named Rhoda came to answer.
NA26 – κρούσαντος (5660) δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν (5627) παιδίσκη ὑπακοῦσαι (5658) ὀνόματι Ῥόδη·
WH – κρουσαντος (5660) δε αυτου την θυραν του πυλωνος προσηλθεν (5627) παιδισκη υπακουσαι (5658) ονοματι ροδη
PES – ܘܰܢܩܰܫ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܢܶܝܘܗ݈ܝ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܪܳܘܕ݂ܺܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile