Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:8

New American Standard Version
Acts 11:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I said, 'By no means, Lord, for nothing unholy or unclean has ever entered my mouth.'
NA26 – εἶπον (5627) δέ, Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι κοινὸν ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸ στόμα μου.
WH – ειπον (5627) δε μηδαμως κυριε οτι κοινον η ακαθαρτον ουδεποτε εισηλθεν (5627) εις το στομα μου
PES – ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܚܳܣ ܡܳܪܝ ܕ݁ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܥܰܠ ܠܦ݂ܽܘܡܝ ܕ݁ܰܛܡܰܐ ܘܕ݂ܰܡܣܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser: