Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:29

New American Standard Version
Acts 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And in the proportion that any of the disciples had means, each of them determined to send {a contribution} for the relief of the brethren living in Judea.
NA26 – τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό (5710) τις ὥρισαν (5656) ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι (5658) τοῖς κατοικοῦσιν (5723) ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·
WH – των δε μαθητων καθως ευπορειτο (5710) τις ωρισαν (5656) εκαστος αυτων εις διακονιαν πεμψαι (5658) τοις κατοικουσιν (5723) εν τη ιουδαια αδελφοις
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦ݁ܪܰܫܘ ܕ݁ܰܢܫܰܕ݁ܪܽܘܢ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile