Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:28

New American Standard Version
Acts 11:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – One of them named Agabus stood up and {began} to indicate by the Spirit that there would certainly be a great famine all over the world. And this took place in the {reign} of Claudius.
NA26 – ἀναστὰς (5631) δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν (5721) ἔσεσθαι (5705) ἐφ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ἥτις ἐγένετο (5633) ἐπὶ Κλαυδίου.
WH – αναστας (5631) δε εις εξ αυτων ονοματι αγαβος [ εσημαινεν (5707) | εσημανεν (5656) ] δια του πνευματος λιμον μεγαλην μελλειν (5721) εσεσθαι (5696) εφ ολην την οικουμενην ητις εγενετο (5633) επι κλαυδιου
PES – ܘܩܳܡ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܓ݂ܰܒ݂ܳܘܣ ܘܰܐܘܕ݁ܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ ܩܠܰܘܕ݂ܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile