Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:26

New American Standard Version
Acts 11:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when he had found him, he brought him to Antioch. And for an entire year they met with the church and taught considerable numbers; and the disciples were first called Christians in Antioch.
NA26 – καὶ εὑρὼν (5631) ἤγαγεν (5627) εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο (5633) δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι (5683) ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι (5658) τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.
WH – και ευρων (5631) ηγαγεν (5627) εις αντιοχειαν εγενετο (5633) δε αυτοις και ενιαυτον ολον συναχθηναι (5683) εν τη εκκλησια και διδαξαι (5658) οχλον ικανον χρηματισαι (5658) τε πρωτως εν αντιοχεια τους μαθητας χριστιανους
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܐܰܝܬ݁ܝܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܘܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile