Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:21

New American Standard Version
Acts 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the hand of the Lord was with them, and a large number who believed turned to the Lord.
NA26 – καὶ ἦν (5713) χεὶρ κυρίου μετ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας (5660) ἐπέστρεψεν (5656) ἐπὶ τὸν κύριον.
WH – και ην (5707) χειρ κυριου μετ αυτων πολυς τε αριθμος ο πιστευσας (5660) επεστρεψεν (5656) επι τον κυριον
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile