Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:45

New American Standard Version
Acts 10:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All the circumcised believers who came with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also.
NA26 – καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν (5627) τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται· (5769)
WH – και εξεστησαν (5627) οι εκ περιτομης πιστοι [ οι | οσοι ] συνηλθαν (5627) τω πετρω οτι και επι τα εθνη η δωρεα του [ πνευματος του αγιου | αγιου πνευματος ] εκκεχυται (5769)
PES – ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܘܰܬ݂ܗܰܪܘ ܐܰܚܶܐ ܓ݁ܙܺܝܪܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܥܰܠ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܦ݁ܥܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile