Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:4,31

New American Standard Version
Acts 10:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And fixing his gaze on him and being much alarmed, he said, ""What is it, Lord?" And he said to him, ""Your prayers and alms have ascended as a memorial before God.
NA26 – δὲ ἀτενίσας (5660) αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος (5637) εἶπεν, (5627) Τί ἐστιν, (5748) κύριε; εἶπεν (5627) δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν (5627) εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ.
WH – ο δε ατενισας (5660) αυτω και εμφοβος γενομενος (5637) ειπεν (5627) τι εστιν (5719) κυριε ειπεν (5627) δε αυτω αι προσευχαι σου και αι ελεημοσυναι σου ανεβησαν (5627) εις μνημοσυνον εμπροσθεν του θεου
PES – ܘܗܽܘ ܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܨܠܰܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܟ݂ ܣܠܶܩ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 10:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he *said, 'Cornelius, your prayer has been heard and your alms have been remembered before God.
NA26 – καὶ φησίν, (5748) Κορνήλιε, εἰσηκούσθη (5681) σου προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν (5681) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
WH – και φησιν (5719) κορνηλιε εισηκουσθη (5681) σου η προσευχη και αι ελεημοσυναι σου εμνησθησαν (5681) ενωπιον του θεου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܠܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile