Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:39

New American Standard Version
Acts 10:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""We are witnesses of all the things He did both in the land of the Jews and in Jerusalem. They also put Him to death by hanging Him on a cross.
NA26 – καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν (5656) ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν (5656) κρεμάσαντες (5660) ἐπὶ ξύλου.
WH – και ημεις μαρτυρες παντων ων εποιησεν (5656) εν τε τη χωρα των ιουδαιων και [ | [εν] ] ιερουσαλημ ον και ανειλαν (5627) κρεμασαντες (5660) επι ξυλου
PES – ܘܰܚܢܰܢ ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܕ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܬ݁ܠܰܐܘܽܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile