Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:24

New American Standard Version
Acts 10:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the following day he entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends.
NA26 – τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὴν Καισάρειαν· δὲ Κορνήλιος ἦν (5713) προσδοκῶν (5723) αὐτούς, συγκαλεσάμενος (5671) τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.
WH – τη δε επαυριον εισηλθεν (5627) εις την [ καισαριαν | καισαρειαν ] ο δε κορνηλιος ην (5707) προσδοκων (5723) αυτους συγκαλεσαμενος (5671) τους συγγενεις αυτου και τους αναγκαιους φιλους
PES – ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܡܩܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܰܢܫܺܝܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܳܐܦ݂ ܪܳܚܡܶܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile