Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:14

New American Standard Version
Acts 10:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter said, ""By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean."
NA26 – δὲ Πέτρος εἶπεν, (5627) Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον (5627) πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον.
WH – ο δε πετρος ειπεν (5627) μηδαμως κυριε οτι ουδεποτε εφαγον (5627) παν κοινον και ακαθαρτον
PES – ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܚܳܣ ܡܳܪܝ ܕ݁ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܝܰܒ݂ ܘܰܛܡܰܐ ܀
Lexical Parser: