Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:1,24

New American Standard Version
Acts 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now {there was} a man at Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian cohort,
NA26 – Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης (5746) Ἰταλικῆς,
WH – ανηρ δε τις εν [ καισαρια | καισαρεια ] ονοματι κορνηλιος εκατονταρχης εκ σπειρης της καλουμενης (5746) ιταλικης
PES – ܒ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܡܶܢ ܣܦ݁ܺܝܪܰܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܐܺܝܛܰܠܺܝܩܺܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 10:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the following day he entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends.
NA26 – τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὴν Καισάρειαν· δὲ Κορνήλιος ἦν (5713) προσδοκῶν (5723) αὐτούς, συγκαλεσάμενος (5671) τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.
WH – τη δε επαυριον εισηλθεν (5627) εις την [ καισαριαν | καισαρειαν ] ο δε κορνηλιος ην (5707) προσδοκων (5723) αυτους συγκαλεσαμενος (5671) τους συγγενεις αυτου και τους αναγκαιους φιλους
PES – ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܡܩܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܰܢܫܺܝܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܳܐܦ݂ ܪܳܚܡܶܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile