Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:3

New American Standard Version
3 John 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I was very glad when brethren came and testified to your truth, {that is,} how you are walking in truth.
NA26 – ἐχάρην (5644) γὰρ λίαν ἐρχομένων (5740) ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων (5723) σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. (5719)
WH – εχαρην (5644) γαρ λιαν ερχομενων (5740) αδελφων και μαρτυρουντων (5723) σου τη αληθεια καθως συ εν αληθεια περιπατεις (5719)
PES – ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܐܰܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile