Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:4

New American Standard Version
2 Timothy 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths.
NA26 – καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, (5692) ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. (5691)
WH – και απο μεν της αληθειας την ακοην αποστρεψουσιν (5692) επι δε τους μυθους εκτραπησονται (5691)
PES – ܘܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܕ݁ܢܗܽܘܢ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܣܛܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile