Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:16

New American Standard Version
2 Timothy 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At my first defense no one supported me, but all deserted me; may it not be counted against them.
NA26 – Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, (5633) ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· (5678)
WH – εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι παρεγενετο (5633) αλλα παντες με [ εγκατελειπον (5707) | εγκατελιπον (5627) ] μη αυτοις λογισθειη (5678)
PES – ܒ݁ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܩܽܘܢܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile