Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:11

New American Standard Version
2 Timothy 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service.
NA26 – (5748)
WH – λουκας εστιν (5719) μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων (5631) αγε (5720) μετα σεαυτου εστιν (5719) γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν
PES – ܠܽܘܩܳܐ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܝ ܠܡܰܪܩܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܳܗܶܢ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile