Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:8

New American Standard Version
2 Timothy 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these {men} also oppose the truth, men of depraved mind, rejected in regard to the faith.
NA26 – ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν (5627) Μωϋσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται (5731) τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι (5772) τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν·
WH – ον τροπον δε ιαννης και ιαμβρης αντεστησαν (5627) μωυσει ουτως και ουτοι ανθιστανται (5731) τη αληθεια ανθρωποι κατεφθαρμενοι (5772) τον νουν αδοκιμοι περι την πιστιν
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܰܢܺܣ ܘܝܰܡܒ݁ܪܺܝܣ ܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile