Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:15

New American Standard Version
2 Timothy 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus.
NA26 – καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, (5758) τὰ δυνάμενά (5740) σε σοφίσαι (5658) εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
WH – και οτι απο βρεφους [ | [τα] ] ιερα γραμματα οιδας (5758) τα δυναμενα (5740) σε σοφισαι (5658) εις σωτηριαν δια πιστεως της εν χριστω ιησου
PES – ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܣܶܦ݂ܪܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܝܰܠܺܝܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܕ݁ܰܢܚܰܟ݁ܡܽܘܢܳܟ݂ ܠܚܰܝܶܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile