Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:6

New American Standard Version
2 Timothy 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The hard-working farmer ought to be the first to receive his share of the crops.
NA26 – τὸν κοπιῶντα (5723) γεωργὸν δεῖ (5904) πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. (5721)
WH – τον κοπιωντα (5723) γεωργον δει (5719) πρωτον των καρπων μεταλαμβανειν (5721)
PES – ܠܰܐܟ݁ܳܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܢܶܣܬ݁ܰܝܒ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile