Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:5

New American Standard Version
2 Timothy 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that {it is} in you as well.
NA26 – ὑπόμνησιν λαβὼν (5631) τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν (5656) πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι (5769) δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.
WH – υπομνησιν λαβων (5631) της εν σοι ανυποκριτου πιστεως ητις ενωκησεν (5656) πρωτον εν τη μαμμη σου λωιδι και τη μητρι σου ευνικη πεπεισμαι (5769) δε οτι και εν σοι
PES – ܒ݁ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܫܪܳܬ݂ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܒ݁ܶܐܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܳܟ݂ ܠܘܳܐܝܺܣ ܘܒ݂ܶܐܡܳܟ݂ ܐܶܘܢܺܝܩܺܐ ܡܦ݁ܳܣ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile