Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:5

New American Standard Version
2 Thessalonians 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – May the Lord direct your hearts into the love of God and into the steadfastness of Christ.
NA26 – δὲ κύριος κατευθύναι (5659) ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ.
WH – ο δε κυριος κατευθυναι (5659) υμων τας καρδιας εις την αγαπην του θεου και εις την υπομονην του χριστου
PES – ܘܡܳܪܰܢ ܢܶܬ݂ܪܽܘܨ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܡܣܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile