Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:17

New American Standard Version
2 Thessalonians 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I, Paul, write this greeting with my own hand, and this is a distinguishing mark in every letter; this is the way I write.
NA26 – ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ἐστιν (5748) σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω. (5719)
WH – ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου ο εστιν (5719) σημειον εν παση επιστολη ουτως γραφω (5719)
PES – ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile