Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:15

New American Standard Version
2 Thessalonians 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Yet} do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother.
NA26 – καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, (5737) ἀλλὰ νουθετεῖτε (5720) ὡς ἀδελφόν.
WH – και μη ως εχθρον ηγεισθε (5737) αλλα νουθετειτε (5720) ως αδελφον
PES – ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܬ݁ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܪܬ݁ܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܐܚܳܐ ܀
Lexical Parser: