Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:12

New American Standard Version
2 Thessalonians 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread.
NA26 – τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν (5719) καὶ παρακαλοῦμεν (5719) ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι (5740) τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. (5725)
WH – τοις δε τοιουτοις παραγγελλομεν (5719) και παρακαλουμεν (5719) εν κυριω ιησου χριστω ινα μετα ησυχιας εργαζομενοι (5740) τον εαυτων αρτον εσθιωσιν (5725)
PES – ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܦ݂ܰܩܕ݂ܺܝܢܰܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܶܠܝܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܠܰܚܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile