Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:10

New American Standard Version
2 Thessalonians 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For even when we were with you, we used to give you this order: if anyone is not willing to work, then he is not to eat, either.
NA26 – καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν (5713) πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν (5707) ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει (5719) ἐργάζεσθαι (5738) μηδὲ ἐσθιέτω. (5720)
WH – και γαρ οτε ημεν (5707) προς υμας τουτο παρηγγελλομεν (5707) υμιν οτι ει τις ου θελει (5719) εργαζεσθαι (5738) μηδε εσθιετω (5720)
PES – ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܦ݂ܰܩܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܢܶܠܥܰܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile