Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 1:8

New American Standard Version
2 Thessalonians 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus.
NA26 – ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος (5723) ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν (5761) θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν (5723) τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,
WH – εν πυρι φλογος διδοντος (5723) εκδικησιν τοις μη ειδοσιν (5761) θεον και τοις μη υπακουουσιν (5723) τω ευαγγελιω του κυριου ημων ιησου
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܬ݁ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܒ݁ܓ݂ܽܘܙܳܠܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile