Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:18

New American Standard Version
2 Peter 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him {be} the glory, both now and to the day of eternity. Amen.
NA26 – αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. ἀμήν.
WH – αυξανετε (5720) δε εν χαριτι και γνωσει του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου αυτω η δοξα και νυν και εις ημεραν αιωνος [ | [αμην] ]
PES – ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܒ݁ܶܝܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܠܝܰܘܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile