Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:10,12

New American Standard Version
2 Peter 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up.
NA26 – Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, (5695) στοιχεῖα δὲ καυσούμενα (5746) λυθήσεται, (5701) καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. (5701)
WH – ηξει (5692) δε ημερα κυριου ως κλεπτης εν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελευσονται (5695) στοιχεια δε καυσουμενα (5746) λυθησεται (5701) και γη και τα εν αυτη εργα ευρεθησεται (5701)
PES – ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat!
NA26 – προσδοκῶντας (5723) καὶ σπεύδοντας (5723) τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι (5746) λυθήσονται (5701) καὶ στοιχεῖα καυσούμενα (5746) τήκεται. (5743)
WH – προσδοκωντας (5723) και σπευδοντας (5723) την παρουσιαν της του θεου ημερας δι ην ουρανοι πυρουμενοι (5746) λυθησονται (5701) και στοιχεια καυσουμενα (5746) τηκεται (5743)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܣܳܘܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܚܪܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ ܘܶܐܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܢܫܽܘܚܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile