Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:10

New American Standard Version
2 Peter 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up.
NA26 – Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, (5695) στοιχεῖα δὲ καυσούμενα (5746) λυθήσεται, (5701) καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. (5701)
WH – ηξει (5692) δε ημερα κυριου ως κλεπτης εν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελευσονται (5695) στοιχεια δε καυσουμενα (5746) λυθησεται (5701) και γη και τα εν αυτη εργα ευρεθησεται (5701)
PES – ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile