Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:5

New American Standard Version
2 Peter 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in {your} moral excellence, knowledge,
NA26 – καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες (5660) ἐπιχορηγήσατε (5657) ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,
WH – και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες (5660) επιχορηγησατε (5657) εν τη πιστει υμων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν
PES – ܘܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܩܳܠܛܰܥܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܡܰܥܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܘܣܶܦ݂ܘ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܝܰܬ݁ܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܝܰܬ݁ܪܽܘܬ݂ܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile