Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:4

New American Standard Version
2 Peter 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of {the} divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust.
NA26 – δι ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, (5769) ἵνα διὰ τούτων γένησθε (5638) θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες (5631) τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.
WH – δι ων τα τιμια και μεγιστα ημιν επαγγελματα δεδωρηται (5766) ινα δια τουτων γενησθε (5638) θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες (5631) της εν τω κοσμω εν επιθυμια φθορας
PES – ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܶܝܢ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile