Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:10

New American Standard Version
2 Peter 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble;
NA26 – διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε (5657) βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· (5733) ταῦτα γὰρ ποιοῦντες (5723) οὐ μὴ πταίσητέ (5661) ποτε·
WH – διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε (5657) βεβαιαν υμων την κλησιν και εκλογην ποιεισθαι (5733) ταυτα γαρ ποιουντες (5723) ου μη πταισητε (5661) ποτε
PES – ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܚܰܝ ܝܺܨܰܦ݂ܘ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܶܐ ܩܪܳܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܪܰܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܡܶܫܬ݁ܰܪܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile