Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 John 1:8

New American Standard Version
2 John 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Watch yourselves, that you do not lose what we have accomplished, but that you may receive a full reward.
NA26 – βλέπετε (5720) ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε (5661) εἰργασάμεθα (5662) ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε. (5632)
WH – βλεπετε (5720) εαυτους ινα μη απολεσητε (5661) α [ | ] αλλα μισθον πληρη απολαβητε (5632)
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܚܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܰܪܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile