Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 John 1:5

New American Standard Version
2 John 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I ask you, lady, not as though {I were} writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another.
NA26 – καὶ νῦν ἐρωτῶ (5719) σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν καινὴν γράφων (5723) σοι ἀλλὰ ἣν εἴχομεν (5707) ἀπ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν (5725) ἀλλήλους.
WH – και νυν ερωτω (5719) σε κυρια ουχ ως εντολην [ γραφων (5723) σοι καινην | καινην γραφων (5723) σοι ] αλλα ην [ | ] απ αρχης ινα αγαπωμεν (5725) αλληλους
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܡܦ݁ܺܝܣ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܩܽܘܪܺܝܰܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕ݁ܢܰܚܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile