Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 John 1:11

New American Standard Version
2 John 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for the one who gives him a greeting participates in his evil deeds.
NA26 – λέγων (5723) γὰρ αὐτῷ χαίρειν (5721) κοινωνεῖ (5719) τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.
WH – ο λεγων (5723) γαρ αυτω χαιρειν (5721) κοινωνει (5719) τοις εργοις αυτου τοις πονηροις
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܕ݂ܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܫܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile