Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:12

New American Standard Version
2 Corinthians 9:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, but is also overflowing through many thanksgivings to God.
NA26 – ὅτι διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν (5748) προσαναπληροῦσα (5723) τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα (5723) διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ
WH – οτι η διακονια της λειτουργιας ταυτης ου μονον εστιν (5719) προσαναπληρουσα (5723) τα υστερηματα των αγιων αλλα και περισσευουσα (5723) δια πολλων ευχαριστιων τω θεω
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܡܡܰܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile