Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 8:21

New American Standard Version
2 Corinthians 8:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for we have regard for what is honorable, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men.
NA26 – προνοοῦμεν (5719) γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων.
WH – προνοουμεν (5719) γαρ καλα ου μονον ενωπιον κυριου αλλα και ενωπιον ανθρωπων
PES – ܝܰܨܺܝܦ݂ܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile