Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 8:19

New American Standard Version
2 Corinthians 8:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and not only {this,} but he has also been appointed by the churches to travel with us in this gracious work, which is being administered by us for the glory of the Lord Himself, and {to show} our readiness,
NA26 – οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς (5685) ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ (5746) ὑφ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν
WH – ου μονον δε αλλα και χειροτονηθεις (5685) υπο των εκκλησιων συνεκδημος ημων [ εν | συν ] τη χαριτι ταυτη τη διακονουμενη (5746) υφ ημων προς την [ | [αυτου] ] του κυριου δοξαν και προθυμιαν ημων
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܶܓ݂ܒ݁ܳܐ ܓ݁ܒ݂ܶܐ ܡܶܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܠܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܠܽܘܒ݁ܳܒ݂ܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile